FutechJSC

Face ID 4

Thiết bị chấm công nhận diện khuôn mặt, lưu trữ 800 khuôn mặt + 10,000 thẻ + 100,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

Face ID 4d

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công nhận diện khuôn mặt, lưu trữ 8000 mẫu khuôn mặt + 10,000 thẻ + 100,000 sự kiện

Đọc tiếp