FutechJSC

i-Kiosk 100 Plus

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình màu, cảm ứng lưu trữ 10,000 vân tay + 10,000 thẻ + 200,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

Q2i

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình màu lưu trữ 10,000 vân tay + 10,000 thẻ + 200,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

R3

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình màu lưu trữ 3,000 vân tay + 10,000 thẻ + 100,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

TA100C/TA100CR

Đầu đọc chấm công vân tay màn hình màu, lưu trữ 8000 vân tay + 200,000 sự kiện + 10,000 thẻ (TA100CR)

Đọc tiếp


FutechJSC

TA200 Plus

Đầu đọc chấm công vân tay, lưu trữ 10,000 vân tay + 10,000 thẻ + 200,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

AC100C

Đầu đọc chấm công vân tay, lưu trữ 8000 vân tay + 200,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

TA500

Đầu đọc chấm công vân tay, lưu trữ 2000 vân tay + 80,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

R2

Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay, lưu trữ 3000 vân tay + 120,000 thẻ

Đọc tiếp


FutechJSC

R2c (Slave)

Đầu đọc phụ vân tay + thẻ

Đọc tiếp


FutechJSC

H2i

Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay, lưu trữ 1500 vân tay + 10,000 thẻ + 100,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

AC900

Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay, lưu trữ 1500 vân tay + 100,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

H3i

Thiết bị kiểm soát vào ra bằng vân tay và thẻ, lưu trữ 200 vân tay + 500 thẻ

Đọc tiếp


FutechJSC

TA300

Thiết bị chấm công vân tay, lưu trữ 1500 vân tay + 50,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

KeyLock 8800

Khóa vân tay và thẻ, lưu trữ 500 vân tay + 100 thẻ + 30,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

KeyLock 7700

Khóa vân tay và thẻ, lưu trữ 500 vân tay + 100 thẻ + 30,000 sự kiện

Đọc tiếp