FutechJSC

Kadex

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công bằng thẻ từ, lưu trữ 30, 000 thẻ + 50,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

m-Kadex

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công bằng thẻ từ, lưu trữ 30,000 thẻ + 50,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

k-Kadex (slave)

Đầu đọc phụ có bàn phím cảm ứng

Đọc tiếp


FutechJSC

i-Kadex (Slave)

Đầu đọc thẻ phụ

Đọc tiếp


FutechJSC

s-Kadex

Đầu đọc kiểm soát vào ra bằng thẻ, lưu trữ 500 thẻ

Đọc tiếp


FutechJSC

TimeLine 100

Đầu đọc chấm công bằng thẻ, lưu trữ 10,000 thẻ + 30,000 sự kiện

Đọc tiếp